اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سید محسن طباطبایی دبیر زبان عربی نهم
آقای طاهرزاده دبیر مطالعات اجتماعی هفتم
سید محمد  حسینی دبیر مطالعات اجتماعی هشتم
علی فهیم نیا دبیر مطالعات اجتماعی نهم
دکتر روح ا... کریمی استاد فلسفه ( فبک P4C ) هر سه پایه
امیر حسین دولو مربی فلسفه ( فبک P4C ) هشتم و نهم
سید محمدرضا کشفی مربی ورزش (تنیس روی میز ) هر سه پایه
احمد فتحعلی مربی ورزش (والیبال) هر سه پایه
مهدی جامئی مربی ورزش (بسکتبال ) هر سه پایه
علیرضا  تومانی مربی گل و گیاه هر سه پایه
احمد فتحعلی مربی آشپزی و برق هر سه پایه
محمد علی اقدم مربی هنرهای آوایی هر سه پایه

1 2 3 4 5 6