اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمدرضا سیفان دبیر زبان انگلیسی هر سه پایه
مَهدی بالایی دبیر زبان انگلیسی هر سه پایه
هادی اسلامی دبیر قرآن هر سه پایه
مهدی ابوالقاسمی دبیر زبان فارسی هشتم
محمد  کاشانچی دبیر دینی هفتم
محمد علی  اقدم دبیر دینی هشتم
سید محمد کلانتریان دبیر دینی نهم
کی آرش صالحی دبیر زبان فارسی و آیین نگارش نهم
سیدپوریا طباطبایی دبیر زبان فارسی و آیین نگارش هفتم / آیین نگارش هشتم
دکتر رضا ستایش استاد طراحی و نقاشی هر سه پایه
احسان مرصوصی دبیر زبان عربی هفتم
علی رضا خلیلی دبیر زبان عربی هشتم

1 2 3 4 5 6