اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سرکار خانم شهبازی مسئول روابط عمومی
محمدرضا شریف خدمات
جواد ساغرچی خدمات
محمد حسن نکو وقت مسئول کارگاه / دبیر کار و فناوری
سیدامیرحسین بنی جمالی دبیر ریاضی هفتم
آقای الله وردی دبیر ریاضی هفتم
سینا  تکیه دبیر ریاضی هشتم
علی رضا معماریان دبیر ریاضی نهم
حمیدرضا کیّالی دبیر علوم تجربی پایه هفتم
سلمان زرکوب دبیر علوم تجربی هشتم و نهم
علی اصغر عابدین لو دبیر زبان انگلیسی هر سه پایه
مهراد گلخسروی دبیر زبان انگلیسی هر سه پایه

1 2 3 4 5 6