اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
علی فهیم نیا مدیر دبیرستان
احمد فتحعلی معاون اجرایی
علیرضا معماریان راهبر آموزش
سلمان زرکوب مسئول پایه هشتم و نهم
حمیدرضا کیّالی مسئول پایه هفتم
مهدی اسداللهی دستیار مدیر و دبیر شورای سیاستگذاری دبیرستان
آقای توفیقی کارشناس آموزش
فرهاد نیکویی مسئول امور مالی و اداری
سیدمحمد حسینی کمک مسئول پایه هشتم و نهم
علیرضا تومانی مسئول پشتیبانی اجرایی
محمدعلی اقدم کمک مسئول پایه هفتم و مسئول سازمان دانش آموزی
ایمان اسدی کارشناس پژوهش

2 3 4 5 6